SAB

SAB

Voor het innen van havengelden heeft ShipLogic een optionele koppeling met SAB Maritime Services B.V. 

De inning kunt u echter ook via uw eigen backoffice laten verzorgen. Daarvoor kan een koppeling met nagenoeg elk financieel systeem worden gemaakt. 

  • ShipLogic verzorgt de tarifering en maakt de factuur
  • SAB neemt de rekening op in de bestaande betaalportaal voor schippers
  • SAB zorgt voor de self-billing en toewijzing aan het juiste grootboek
  • De details van de inning en grootboeken zijn inzichtelijk in ShipLogic.

SAB verzorgt de inning, opvolging, debiteurenbeheer en selfbilling ten bate van de afdracht naar de desbetreffende gemeente(n). Desgewenst kan SAB een deurwaardertraject opstarten, dit gebeurt altijd pas na opdracht van de opdrachtgever.

De SAB in het kort

De SAB Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart is begin jaren '90 opgericht met als hoofddoel te fungeren als Nationaal Instituut (NI) en het instellen van een afvalinzamelnetwerk. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft met ingang van 1 januari 2011 de SAB officieel aangewezen als NI zoals wettelijk is voorgeschreven in het Scheepsafvalstoffenverdrag c.q Scheepsafvalstoffenbesluit. Het NI is verantwoordelijk voor het uniforme financieringssysteem voor de inname en verwijdering van olie- en vethoudende scheepsbedrijfsafval (zie deel A van het Scheepsafvalstoffenverdrag). De SAB heeft tevens de taak, onder verantwoording van de Minister c.q. Inspecteur Generaal, de wettelijke verplichte dienstboekjes, olieafgifteboekjes, vaartijdenboeken en vaartijdverklaringen uit te geven.

Op 1 januari 2012 is SAB Maritime Services B.V. opgericht met als doel het faciliteren en ontlasten van diverse stakeholders in de binnen- en zeevaart. Zo verzorgt deze vennootschap voor diverse gemeenten de administratieve afhandeling voor diverse havenfaciliteiten zoals walstroom, drinkwater, havengelden, afval, enzovoorts. Opdrachtgevers van deze vennootschap zijn onder andere gemeenten, provincies, havenbedrijven en Rijkswaterstaat.

Nautische dienstverlener

Binnenvaartschepen die accijnsvrije gasolie bunkeren zijn wettelijk verplicht een verwijderingsbijdrage te betalen berekend over het gebunkerde volume gasolie (Zie het Scheepsafvalstoffenverdrag). De afrekening vindt direct plaats na elke bunkering middels een ecokaart. Ieder binnenvaartschip is wettelijk verplicht in bezit te zijn van deze ecokaart. De ecokaart is een uniek identificatiemiddel voor de binnenvaart. Jaarlijks int de SAB hiermee ongeveer 7,5 miljoen euro en verzorgt de gehele facturatie en afhandeling. Al deze gegevens zijn bekend in een innovatief en zeer complete database met onder andere scheeps-, eigenaar/exploitant- en persoonsgegevens van de Europese binnenvaartvloot.

Naast het betalen van de verwijderingsbijdrage zet SAB de ecokaart ook in als betaal/identificatiemiddel bij onder andere het aan- en afmelden voor havengeld, afrekenen van walstroom en drinkwater, als toegangscontrole voor afvalbakken en afgesloten terreinen, enzovoorts De SAB heeft met diverse opdrachtgevers contracten afgesloten om de werkzaamheden te verlichten op het gebied van administratie en facturatie. De kracht van de SAB is dat er al intensief contact is tussen de SAB en schepen/bedrijven, waardoor er altijd actuele facturatiegegevens voor handen zijn, wat het betalingsverkeer vergemakkelijkt en versneld. Bijkomend voordeel voor schepen/eigenaren is de zogenoemde één loket functie. Men hoeft niet met verschillende instanties contact te zoeken. Bijna 85% van het betalingsverkeer tussen de SAB en de binnenvaart geschiedt middels SEPA automatische incasso procedures, waardoor financiële risico's tot een minimum beperkt worden en geldstromen efficiënt verlopen. Alle lijnen zijn hierbij transparant en zichtbaar voor zowel de eindgebruikers als onze opdrachtgevers. Omdat de SAB geen direct winstoogmerk heeft en het dienen van de gehele sector als uitgangspunt houdt, is de SAB een betaalbare, maar vooral betrouwbare partner binnen alle aspecten van water en faciliteiten.

Referenties

Ouderkerk A/D IJssel

Voor Ouderkerk a/d IJssel verzorgt de SAB de volledige administratieve afhandeling voor het gebruik van de havenfaciliteiten in de haven. De administratieve afhandeling houdt in het factureren van de schipper/eigenaar, het innen van de verschuldigde bedragen en het periodiek uitbetalen van de geinde bedragen aan de opdrachtgever. In samenwerking met Seijsener Recreatietechniek zijn de ligplaatsen voorzien van walstroom- en drinkwaterkasten welke gekoppeld zijn aan de backoffice van de SAB. De SAB verzorgt de administratieve afhandeling voor:

  • Het gebruik van walstroom
  • Het gebruik van drinkwater
  • Het havengeld

De SAB faciliteert dit voor Ouderkerk a/d IJssel met tevredenheid sinds 2014.

Contactpersoon: Dhr. J Boelhouwer - email: j.boelhouwer@krimpenerwaard.nl - Tel: 06-53837878

Deventer

Voor Deventer verzorgt de SAB de volledige administratieve afhandeling voor het gebruik van de havenfaciliteiten in de haven. De administratieve afhandeling houdt in het factureren van de schipper/eigenaar, het innen van de verschuldigde bedragen en het periodiek uitbetalen van de geinde bedragen aan de opdrachtgever. De hardware voor de walstroomvoorzieningen en drinkwater werden geleverd door Van Heteren Recreatietechniek welke gekoppeld zijn aan de backoffice van de SAB. De SAB verzorgt de administratieve afhandeling voor:

  • Het gebruik van walstroom
  • Het gebruik van drinkwater

De SAB faciliteert dit voor Deventer met tevredenheid sinds 2016.

Contactpersoon: Dhr. P. Nijboer - email: p.nijboer@deventer.nl - Tel 06-20939444

Amsterdam

Voor het havenbedrijf Amsterdam verzorgt de SAB de administratieve afhandeling van drinkwater. Daarnaast beheerd de SAB in opdracht van het havenbedrijf een aantal containerparken voor het afgeven van diversen afvalfracties vanuit de binnenvaart en zeevaart. De SAB verzorgt de toegang tot de containers middel de zgn. eco-kaart, monitort de vulgraden en verzorgt de lediging. Voor het drinkwatergebruik verzorgt de SAB het factureren van de schipper/eigenaar, het innen van de verschuldigde bedragen en het periodiek uitbetalen van de geinde bedragen aan de opdrachtgever.

De SAB faciliteert dit voor Havenbedrijf Amsterdam met tevredenheid sinds 2015.

Contactpersoon: Dhr. R. Kasiem - email: Rachied.Kasiem@portofamsterdam.com - Tel 06-51813110

ShipLogic provides numerous options and possibilities! We'd love to demonstrate what's achievable for your port. Why not arrange a demo? Simply fill out the contact form or give us a call at +31 85 - 051 60 54.

Need more information?

Call +31 85 - 051 60 54 or send an email to info@shiplogic.nl